2022-01-10

การขนส่งทางอากาศ ddu ได้แก่อะไร

Delivered Duty unpaid (ddu) เป็นเงื่อนไขการจัดส่งก่อนภาษีของประเทศที่นำเข้าเมื่อผู้ขายส่งมอบสินค้าที่ไม่ได้ผ่านพิธีการพิธีการศุลกากรนำเข้าและยังไม่ได้รับการขนถ่ายจากวิธีการขนส่งไปยังผู้ซื้อในสถานที่ที่กำหนดของประเทศที่นำเข้า