2021-05-08

Huijietong โลจิสติกส์ระหว่างประเทศบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

มีเที่ยวบินตรงมากกว่า30เที่ยวไปยังส่วนต่างๆของโลกผ่านเซินเจิ้นและฮ่องกงทำให้ลูกค้ามีโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีคุณภาพสูงและสมบูรณ์...